شش متری تبریز طرح شیوا چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح شیوا چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح شیوا چله و گل ابریشمشش متری تبریز طرح شیوا چله و گل ابریشم

شش متری تبریز طرح شیوا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10714
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 312 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیوا قلم
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : فیلی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم