شش متری تبریزشیرفرشش متری تبریزشیرفرشش متری تبریزشیرفرشش متری تبریزشیرفرشش متری تبریزشیرفر

شش متری تبریزشیرفر

فروخته شده

کد فرش : 10565
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 70
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 15 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم