نه متری تبریز طرح هریسنه متری تبریز طرح هریسنه متری تبریز طرح هریسنه متری تبریز طرح هریس

نه متری تبریز طرح هریس

فروخته شده

کد فرش : 40826
محل بافت : تبریز
عرض : 256 سانتی متر
طول : 362 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 26 کیلوگرم

نه متری تبریز گل ابریشم