ذرع و نیم کردستان طرح ماهی سراسریذرع و نیم کردستان طرح ماهی سراسریذرع و نیم کردستان طرح ماهی سراسریذرع و نیم کردستان طرح ماهی سراسری

ذرع و نیم کردستان طرح ماهی سراسری

فروخته شده

کد فرش : 40930
محل بافت : بیجار
عرض : 73 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 40
طرح : ماهی سراسری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

ذرع و نیم بیجار کردستان