ذرع و نیم تبریز موج مهرنوین فرذرع و نیم تبریز موج مهرنوین فرذرع و نیم تبریز موج مهرنوین فرذرع و نیم تبریز موج مهرنوین فرذرع و نیم تبریز موج مهرنوین فر

ذرع و نیم تبریز موج مهرنوین فر

فروخته شده

کد فرش : 30792
محل بافت : تبریز
عرض : 106 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 55
طرح : موج مهر
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز کف و گل و چله ابریشم