شش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رجشش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رجشش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رجشش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رجشش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رجشش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رجشش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رج

شش متری تبریز طرح رسول نامی شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 10741
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 60
طرح : رسول نامی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز چله و گل ابریشم اعلا باف