شش متری تبریز طرح جدید علیا سرداریشش متری تبریز طرح جدید علیا سرداریشش متری تبریز طرح جدید علیا سرداریشش متری تبریز طرح جدید علیا سرداری

شش متری تبریز طرح جدید علیا سرداری

فروخته شده

کد فرش : 10752
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

فرش شش متری تبریز چله و گل ابریشم