شش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبیشش متری تبریز طرح جدید خطیبی

شش متری تبریز طرح جدید خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 10754
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

قالی سه در دو متر تبریز چله و گل ابریشم