ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان

ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 30880
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 80
طرح : سینی گلریز بیطرفان قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : روناسی
رنگ حاشیه : روناسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم دستبافت قم طرح سینی گلریز