قالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولیقالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولی

قالی بیست و چهارمتری تمام ابریشم قم تولیدی محمدولی

فروخته شده

کد فرش : 44440
محل بافت : قم
عرض : 400 سانتی متر
طول : 600 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج محمدولی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 50 کیلوگرم

فرش 24 متری قم تمام ابریشم اعلا باف