شش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریزشش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریز

شش متری تمام ابریشم دستباف قم تولیدی محسن فلاح گلریز

فروخته شده

کد فرش : 10794
محل بافت : قم
عرض : 202 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل ریز مهربخش قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

شش متری تمام ابریشم دستبافت اصل قم نقشه مهربخش